Kom spill med oss

Harstad airsoftklubb ønsker deg hjertelig velkommen til å spille med oss.

 

KLUBBENS VEDTEKTER

§1. NAVN

Forbundets navn er Harstad Airsoftklubb (forkortet HASK). Internasjonalt brukes navnet Harstad Airsoftclub (forkortet HASC).

Klubben ble opprettet 01.08.2001.

 

§2. FORM

Harstad Airsoftklubb er en ideell klubb for airsoft spillere i Harstad og omegn.

Klubben tar som hovedregel opp enkeltmedlemmer. Alle medlemmer i

klubben meldes også inn i Norges Air Soft Forbund.

Klubben har egne vedtekter. Klubbvedtekter skal ikke være i strid med forbundets vedtekter og klubben plikter å endre sine vedtekter i tråd med de til enhver tid gjeldende vedtekter i forbundet.

Styret i Harstad Airsoftklubb skal holde seg informert om de klubbens vedtekter.

Klubben drives av Styret. Styret velges på årsmøte annethvert år .

All informasjon distribueres hierarkisk. Styret gir ut informasjon til klubbens medlemmer på klubbens forum, viktig informasjon blir sendt på PM (privat melding) til hver enkelt medlem.

 

Når det i disse vedtektene står at informasjon eller annet skal være sendt ut til alle medlemmer forståes at dette skal være lagt tilgjengelig.

Årsmøte er klubbens øverste myndighet og avholdes ordinært en gang i året. Alle betalende medlemmer har stemmerett på årsmøte, et ekskludert medlem har derimot ikke stemmerett.

Ekstra ordinære årsmøter har samme myndighet som ordinære

årsmøter såfremt over 9/10 (nitti prosent) av styre eller 7/10 (sytti prosent) av medlemmene har fremmøtt. Ekstra ordinære årsmøter kan innkalles av alle medlemmer, den som kaller inn har ansvaret for saksliste og

innkallinger i henhold til disse vedtekter. Et ekskludert medlem kan ikke kalle inn til ekstra ordinær generalforsamling.

 

§3. FORMÅL

Harstad Airsoftklubb skal søke å fremme saker som har som formål å øke anseelsen, troverdigheten og utbredelsen av sporten softgun i Norge. Dette skal gjøres gjennom:

- å tilby en spennende friluftsaktivitet til ungdom og voksne gjennom vår klubb.

- å arrangere større spill der andre klubber er invitert, samt å motivere klubber til å gjøre det samme.

- å virke som et koordinerende og rådgivende organ klubbens medlemmer.

- å generelt spre kunnskap om sporten og om våpnene, både av teknisk, sikkerhetsmessig og sosial art.

- å hjelpe med å løse oppgaver og problemer et enkelt medlem har vanskelig for å mestre på egen hånd, samt å hjelpe ny medlemmer å komme i gang.

- å opprettholde et kontaktnettverk mot norske myndigheter for gjensidig informasjon og samarbeid.

- å stille opp i media for å informere om sporten og fremme klubben og spillernes interesser.

- å motvirke, så langt det er praktisk mulig, misbruk av softgun våpen, både av egne medlemmer og andre, gjennom informasjon og holdningspåvirkning.

 

§4. MEDLEMSKAP, KONTINENT, MEDLEMSVILKÅR

Enhver person som slutter seg til klubbens formål og fyller de generelle medlemsvilkår kan bli medlem i forbundet.

Klubben tar opp enkelt medlemmer, medlemmer blir også meldt inn i Norges Air Soft Forbund.

Et hvert medlem skal betale innmelding/medlemskontingent på kroner 300,- per år til Klubben, der halve avgiften går til Norges Air Soft Forbund.

Medlemskontingenten forfaller i Desember måned, og betales for kommende år.

 

Medlemsvilkår:

- Må være fylt 18 – atten – år

eller

- være fylt 16 – seksten – år, og ha tillatelse fra foreldre eller foresatte

 

Alle medlemmer skal fylle ut og sende inn innmeldingsskjema som blant annet skal inneholde villighetserklæring og erklæring om ansvarsbegrensning.

Klubbleder plikter å se at dette skjemaet blir korrekt utfylt og sendt til klubbens medlemsansvarlig.

Er medlemmet under 18 år skal skjemaet også inneholde en tillatelses klausul for foreldre eller foresatte.

Et medlem er ikke et fullverdig medlem før kontingent, og innmeldingsavgift for nye medlemmer, er betalt.

Det foretas sentral innbetaling til Norges Air Soft Forbund av kontingent og avgifter.

 

Spillere som ikke er betalende medlemmer kan ikke delta på arrangementer i forbundets regi.

En klubb kan låne / leie ut våpen til spillere slik at disse kan prøve sporten på lokale arrangementer i klubbregi.

En spiller som har lånt / leiet våpen mer enn 3 – tre – ganger eller som eier eget våpen som brukes primært må meldes inn i klubben.

 

Medlemskap gjelder til personen melder seg skriftlig ut av klubben, til neste års innbetaling av kontingent, eller ved strykning.

 

Medlem har rett til:

- gjennom demokratiske avgjørelser å delta i klubbens ledelse og bestemme dens form og virksomhet.

- å kunne delta på arrangementer i klubbens regi, såfremt det er praktisk mulig

 

Et medlem har plikt til:

- å ikke bruke airsoft våpen i forbindelse med ulovlige handlinger.

- å opptre forsvarlig med airsoft våpen, så vel på arrangementer som ellers.

- å aktivt motvirke, så langt det er praktisk mulig, misbruk av airsoft våpen av andre,

både andre medlemmer og utenforstående, gjennom informasjon og holdningspåvirkning.

- å inneha god våpenkultur, og utøve holdninger til sporten og airsoft våpen som bidrar til å øke sportens anseelse og troverdighet,

samt å videreføre disse holdningene til andre.

 

En som ønsker å melde seg inn, må være med på min. 2 prøvespill med klubben der min 2 fra styret er representert

 

§5. TAP AV MEDLEMSKAP

 

Tap av medlemskap skjer ved strykning dersom kontingenten ikke er betalt innen den frist som er satt. Strykning foretas av klubbens styre. Ved re-innmelding etter

trykning etter dette ledd tilkommer full innmeldingsavgift.

 

Ethvert medlem som åpenbart motarbeider Harstad Airsoftklubb eller Norges Air Soft Forbund sine vedtekter,

eller vedtak i styret eller på generalforsamling, kan av styret eller generalforsamling ekskluderes for en kortere eller lengre periode.

 

Ethvert medlem som åpenbart misbruker sin eller andres airsoft våpen, eller som er domfelt for slik eller lignende handling, kan tape sitt medlemskap gjennom utvisning.

Utvisningen kan være med en gitt tidsfrist, eller det kan være på livstid.

Det medlem som blir utvist, skal informeres om vedtaket per ordinær post.

Innstilling om tap av medlemskap på slike vilkår skal foretas av styret eller klubbleder. Bestemmelsen tas med 3/4 flertall i avstemning i klubbens styre.

 

Utviste og ekskluderte medlemmer har rett til å tale sin sak på neste årsmøte, og vil være midlertidig ekskludert frem til dette årsmøte.

Klage skal sendes skriftlig til klubbens formann innen 2 – to – måneder. Saken avgjøres i så tilfelle med 3/4 flertall blant styrets stemmeberettigede, og kan ikke påklages.

 

§6. Årsmøte

Årsmøte er Harstad Airsoftklubb sin høyeste myndighet for uten om NASF.

Generalforsamling holdes 1 – en – gang pr. år, senest innen utgangen av mai måned, og kalles inn med minst 3 – tre – ukers varsel.

 

Saksforslag skal følge innkallingen.

Nye og alternative saksforslag skal være styret i hende senest 2 – to – uker før møte.

Dagsorden og alle saksforslag skal mottas av medlemmene senest 1 – en – uke før møtet.

Andre saker enn de som står på sakslisten kan ikke tas opp til behandling, men andre saker kan diskuteres.

 

De oppmøtte til årsmøte skal godkjenne innkallingen, velge møteledelse, bestående av møteleder og referent, behandle årsmeldingen og årsregnskapet,

samt behandle klubbens program og budsjett for inneværende/etterfølgende år så langt dette foreligger.

 

Generalforsamlingen skal velge et ansvarlig styre på 4 – fire – medlemmer, det skal

også velges 1 – en – varamedlem. Dette velges annethvert år.  Forslag til nytt styre skal settes opp av

valgkomiteen. Valgkomiteen består av formann og nestformann i det sittende styret.

Forslag til styre skal være sendt ut med minst 3 – tre – ukers varsel, sammen med

innkallingen. Alternative forslag til styre skal være innrapportert til det sittende styret

senest 2 – to – uker før årsmøte og skal følge den endelige sakslisten

som blir sendt ut til alle medlemmer senest 1 – en – uke før møtet. Alle

medlemmene i et foreslått styre må på forhånd ha sagt seg villig til å påta seg dette vervet.

 

Protokoll fra årsmøte må være tilgjengelig for alle medlemmene senest 6

– seks – uker etter at årsmøte har funnet sted.

Møteledelsen plikter å gjøre dette klart, og oversende protokollen til det nye styret for utsendelse.

Protokollen skal være godkjent og signert av møtereferent, møteleder og en annen

deltager. Originalen av denne protokollen inngår i klubbens dokumenter og

oppbevares av forbundets formann.

Samtlige medlemmer tilstede, som har betalt kontingent for det år

årsmøte skal behandle, har stemmerett. Samtlige medlemmer, som har

betalt kontingent for det år årsmøte skal behandle, har mulighet til å

forhåndsstemme. Både medlemmer som har sendt inn forhåndsstemme og fremmøtte medlemmer som

velger å stemme, er i disse vedtekter å anse som de

stemmeberettigede. Blank stemme er det samme som ikke avgitt stemme. Et medlem som har sendt inn

sin forhåndsstemme har allikevel rett til å møte på

årsmøte, men har ikke stemmerett og kan ikke trekke tilbake sin

forhåndsstemme. Alle forhåndsstemmer skal være styre i hende senest 7 – syv – dager før

generalforsamlingen. Forhåndsstemmer skal være lagt i forseglet konvolutt uten påskrift og

denne lagt i adressert konvolutt. Den adresserte konvolutten må være påført avsender.

Forseglingene på forhåndsstemmer brytes ikke før opptelling av stemmene skjer på årsmøte.

Vedtak på årsmøte fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er

nevnt i vedtektene.

 

§7. STYRET

Styrets hovedoppgave er å ivareta Harstad Airsoftklubb sin rolle etter

formålsparagrafen. Styret forplikter seg til å følge vedtak og retningslinjer fattet av

årsmøte og å operere innen de rammer satt av denne.

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted. Styret forplikter

seg til å inneha sitt verv i perioden mellom to årsmøte. Ved frafall i denne

perioden supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret

som ordinært medlem.

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst 2 – to – ganger i året, et i første og

et i annet halvår. Styret skal føre vedtaksprotokoll. Styrets formann har ansvar for å

kalle inn til ordinære styremøter. Ethvert medlem i styret kan kalle inn til ekstra

ordinære møter utover dette.

Styret skal bestå av 4 – fire – betalende medlemmer i Harstad Airsoftklubb,

hvorav formann og nestformann er valgt spesielt. Styrets medlemmer skal være tildelt særskilte

verv, disse omfatter depotansvarlig, medlemsansvarlig, kasserer og sikkerhetsansvarlig.  

I tillegg utnevnes 1 – en – varamedlem. Et varamedlem har møterett og talerett på styrets

møter, men har ingen stemmerett.

Vedtak i styret fattes med simpelt flertall, hvis simpelt flertall ikke oppnås er

formannens stemme avgjørende, nestformannen sin stemme er avgjørende hvis

formann er fraværende. Et styremøte er ikke beslutningsdyktig hvis færre enn 3 – tre

– ordinære medlemmer av styret er tilstede, eller hvis både formann og nestformann

er fraværende.

 

§8. REGLER

«Bruk og oppbevaring av airsoft våpen, samt regler for oppgraderinger er regulert gjennom følgende

forskrifter:

- Forskrift om sikkerhet Forskrift om våpen kl. A

- Forskrift om våpen kl. B

- Forskrift om effekter.

 

Disse forskrifter er å anse som en del av «Norges airsoftforbunds» vedtekter. Endring av disse forskrifter

er derimot unntatt fra retningslinjene i §12 i disse vedtektene. Grunnen til dette er at disse forskriftene

må kunne oppdateres i takt med viktige / alvorlige hendelser som inntreffer, eller er fare for at inntreffer,

og det kan være at slike endringer haster. Endring av forskriftene kan skje med 2/3 flertall på

generalforsamling eller 3/4 flertall i Klubblederrådet. Et medlem av styret eller Klubblederrådet kan

foreslå nye forskrifter.» 

 

§9. OPPLØSNING

Oppløsning av Harstad Airsoftklubb kan kun vedtas på årsmøte etter

at forslag er tatt med på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall

blant de stemmeberettigede, og på forutsetning av at mindretallet ikke har ønske om å videreføre

driften på basis av forbundet sine vedtekter. Det sittende styret plikter å

avvikle klubben i henhold til gjeldende lover og forskrifter, herunder å gjennomføre

korrekt avvikling i forhold til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ved en oppløsning skal

den oppløsende årsmøte bestemme hvordan forbundets midler skal

benyttes. Vedtaket må være i samsvar med de generelle foreningsprinsipper.

 

§10. VEDTEKTSENDRINGER

En vedtektsendring kan kun foretas på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede.